advies

Vanuit de brede deskundigheid van PRINCE wordt onze expertise, als adviseur, veelal ingezet als smeerolie om projecten daadwerkelijk tot realisatie te brengen. Onze adviezen hebben betrekking op de maakbaarheid van het geheel, maar kunnen zich ook beperken tot financiële, technische en commerciële deelaspecten. 

Zuidrand goirle

goirle, noord- brabant

ca. 180 woningen 


Rol Prince: projectadviseur
Projectduur: 2020 - heden

In Goirle wordt een uniek woongebied gecreëerd op het voormalige fabrieksterrein van Van Puijenbroek (HaVeP). 

Voor dit project op de grens tussen dorp en landschap geeft Prince Projecten advies op verschillende (civieltechnische) uitvoeringsaspecten. Samen met de opdrachtgever wordt bekeken hoe het ambitieuze plan efficiënt tot uitvoering kan worden gebracht en risico's kunnen worden ingeperkt. 

In de woningbouwontwikkeling hebben waterberging en natuur inclusief bouwen een prominente rol. Hierbij wordt ook de ecologische hoofdstructuur van de Nieuwe Leij versterkt. Met de ontwikkeling wordt een stevige impuls gegeven aan de Zuidrand van Goirle. De historische verhalen van de fabriek krijgen nadrukkelijk een plek en het plan krijgt een vloeiende aansluiting met het landschap.

Voor meer informatie, kijk ook eens op:   Van Besouw Goirle (vanbesouw-goirle.nl)Land van Anna - Nieuwbouw in Goirle 

Bedrijvenpark Laarakker

Cuijk, Noord- Brabant

Ca. 110 hectare bruto bedrijvenpark,

waarvan ca. 66 hectare uitgeefbaar


Rol Prince: verkoopmanager
Projectduur: 2013 - heden

Bedrijvenpark Laarakker is een hoogwaardig bedrijvenpark bedoeld voor de regionale opvang en groei van bedrijvigheid in Noordoost Brabant.

Het bedrijvenpark is een mix van grote kavels in de hogere milieu categorie (tot 5.1) en deels kleinere kavels voor lokale bedrijvigheid.

Na een periode als interim projectdirectie verzorgt PRINCE binnen het project het verkoopmanagement in combinatie met een rol als adviseur van de directie.

Voor meer informatie, kijk eens op:

www.laarakker.com

Uitbreiding onderstation

Harderwijk, Gelderland

Bouw van een 150/20Kv station 

Bouw van een CDU gebouw 


Rol Prince: adviseur voor gemeente
Projectduur: 2021 - heden

In de zomer van 2022 heeft de gemeenteraad van Harderwijk het bestemmingsplan vastgesteld dat de uitbreiding van dit station mogelijk maakt. De planning is om in het begin van 2023 te starten met de werkzaamheden op het station. Het nieuwe 150/20Kv station zal in 2024 in gebruik moeten zijn.

Aan de Leuvenumseweg in Harderwijk ligt de opgave om een van de grootste onderstations van Nederland uit te breiden.  De  belangrijkste werkzaamheden bestaan uit de bouw van een nieuw 150/20Kv station en een CDU gebouw. Daarnaast wordt het 50Kv veld uitgebreid en worden oude tansformatoren verplaatst, vervangen en vernieuwd. 
 

Liander heeft als initiatiefnemer een principeverzoek ingediend bij de gemeente Harderwijk voor een capaciteitsuitbreiding van het onderstation. 

 Het onderstation in Harderwijk is een belangrijk knooppunt in het transport van elektriciteit in de regio Gelderland en Flevoland. De verwachting is dat met de huidige capaciteit van het onderstation in 2024 al niet meer voldaan kan worden aan de toenemende vraag aan energie. Prince Projecten is namens de gemeente Harderwijk verantwoordelijk voor het begeleiden van betrokken partijen en het faciliteren in de uitwerking van de plannen naar de planologische procedure. Deze begeleiding duurt tot en met de inwerkingtreding van het nieuwe 150/20Kv gebouw.

beekvlietboerderij

st. michielsgestel, Noord- Brabant

Afstoten van gemeentelijk vastgoed met behoud van de stichting. 

Rol Prince: adviseur gemeente
Projectduur: 2022 - heden 

De gemeente St. Michielsgestel heeft besloten om al haar vastgoed af te stoten, waaronder ook de Beekvlietboerderij waar Stichting Gijzelaarskampen in is gevestigd. Deze stichting verteld het verhaal over de historie van het gijzelaarskamp in seminarie Beekvliet in de periode 1942. In de boerderij is een tentoonstellingsruimte met een expositie. De stichting een permanente plek geven in of nabij het seminarie is een bestuurlijk, politieke en maatschappelijke wens. 

Als adviseur voor de gemeente is het de taak om verschillende mogelijkheden in kaart te brengen en een collegevoorstel te schrijven waarin de meeste gunstige vorm van overdragen wordt beschreven. 

In dit kader worden de scenario's verkopen, verhuren en erfpacht verder uitgewerkt om uiteindelijk een totaaloverzicht aan te bieden waaruit een weloverwogen keuze kan worden gemaakt. 

De Roef, 

HARDERWIJK, GELDERLAND

Realisatie openbare ruimte de Roef

Rol Prince: adviseur gemeente
Projectduur: 2022 - heden 

De Roef is een multifunctioneel gebouw dat is geopend in september 2022. De openbare ruimte moet heringericht worden en daarvoor is een projectfinanciering- en plan benodigd. Aan Prince Projecten de taak de voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de aanleg van de openbare ruimte 

Het ontwerp zal aansluiten bij het gebouw de Roef, we laten het gebouw aan de energiedoelstellingen voldoen en we zorgen voor de juiste aansluitingen met het winkelcentrum. Daarna zal worden toegewerkt naar een definitief uit te voeren ontwerp en bestek. 

WINDENERGIEPROJECT

Harderwijk, gelderland

Herijken/opstellen van een goede projectorganisatie binnen de gemeente Harderwijk en het waterschap

Rol Prince: Adviseur gemeente + projectmanager 
Projectduur: 2022 - heden 

Prince Projecten zal in dienst van de gemeente een gedeeltelijke reorganisatie van het projectproces opleveren. Een omvangrijk project als dit heeft een duidelijk plan nodig waarbij  tijd, planning, communicatie, financiën etc. van groot belang zijn.

Naast het adviseren van een nieuw organisatieproject zal ook de rol van projectmanager worden ingenomen. 


Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken en de gewenste situatie. Daarnaast zal een organisatiestructuur, herijkte planning, en financieel overzicht worden opgesteld. 

Doel is om in 2024 een drietal windmolens operationeel te hebben.