advies

Vanuit de brede deskundigheid van PRINCE wordt onze expertise, als adviseur, veelal ingezet als smeerolie om projecten daadwerkelijk tot realisatie te brengen. Onze adviezen hebben betrekking op de maakbaarheid van het geheel, maar kunnen zich ook beperken tot financiële, technische en commerciële deelaspecten. 

Zuidrand goirle

goirle, noord- brabant

ca. 180 woningen 


Rol Prince: projectadviseur
Projectduur: 2020 - heden

In Goirle wordt een uniek woongebied gecreëerd op het voormalige fabrieksterrein van Van Puijenbroek (HaVeP). 

Voor dit project op de grens tussen dorp en landschap geeft Prince Projecten advies op verschillende (civieltechnische) uitvoeringsaspecten. Samen met de opdrachtgever wordt bekeken hoe het ambitieuze plan efficiënt tot uitvoering kan worden gebracht en risico's kunnen worden ingeperkt. 

In de woningbouwontwikkeling hebben waterberging en natuur inclusief bouwen een prominente rol. Hierbij wordt ook de ecologische hoofdstructuur van de Nieuwe Leij versterkt. Met de ontwikkeling wordt een stevige impuls gegeven aan de Zuidrand van Goirle. De historische verhalen van de fabriek krijgen nadrukkelijk een plek en het plan krijgt een vloeiende aansluiting met het landschap.

Voor meer informatie, kijk ook eens op:   Van Besouw Goirle (vanbesouw-goirle.nl)Land van Anna - Nieuwbouw in Goirle 

Bedrijvenpark Laarakker

Cuijk, Noord- Brabant

Ca. 110 hectare bruto bedrijvenpark,

waarvan ca. 66 hectare uitgeefbaar


Rol Prince: verkoopmanager
Projectduur: 2013 - heden

Bedrijvenpark Laarakker is een hoogwaardig bedrijvenpark bedoeld voor de regionale opvang en groei van bedrijvigheid in Noordoost Brabant.

Het bedrijvenpark is een mix van grote kavels in de hogere milieu categorie (tot 5.1) en deels kleinere kavels voor lokale bedrijvigheid.

Na een periode als interim projectdirectie verzorgt Prince binnen het project het verkoopmanagement in combinatie met een rol als adviseur van de directie.

Voor meer informatie, kijk eens op:

www.laarakker.com

Uitbreiding onderstation

Harderwijk, Gelderland

Bouw van een 150/20Kv station 

Bouw van een CDU gebouw 


Rol Prince: adviseur voor gemeente
Projectduur: 2021 - heden

In de zomer van 2022 heeft de gemeenteraad van Harderwijk het bestemmingsplan vastgesteld dat de uitbreiding van dit station mogelijk maakt. De planning is om in het begin van 2023 te starten met de werkzaamheden op het station. Het nieuwe 150/20Kv station zal in 2024 in gebruik moeten zijn.

Aan de Leuvenumseweg in Harderwijk ligt de opgave een van de grootste onderstations van Nederland uit te breiden. TenneT, Liander en Qirion hebben positie in dit station. De  belangrijkste werkzaamheden bestaan uit de bouw van een nieuw 150/20Kv station en een CDU gebouw. Daarnaast wordt het 50Kv veld uitgebreid en worden oude tansformatoren verplaatst en vervangen en worden nieuwe transformatoren geplaatst. 
 

Liander heeft als initiatiefnemer een principeverzoek ingediend bij de gemeente Harderwijk voor een capaciteitsuitbreiding van het onderstation. 

 Het onderstation in Harderwijk is een belangrijk knooppunt in het transport van elektriciteit in de regio Gelderland en Flevoland. De verwachting is dat met de huidige capaciteit van het onderstation in 2024 al niet meer voldaan kan worden aan de toenemende vraag aan energie. Prince Projecten is namens de gemeente Harderwijk verantwoordelijk voor het begeleiden van betrokken partijen en het faciliteren in de uitwerking van de plannen naar de planologische procedure en tot en met de inwerkingtreding van het nieuwe 150/20Kv gebouw.